Regulamin CarpClub Wygonin

 1. Członkostwo w CarpClubie Wygonin umożliwia korzystanie z oferty specjalnej
 2. Od członków CarpClubu Wygonin pobierana jest opłata członkowska w wysokości 50zł
 3. Opłata pobierana jest jednorazowo w każdym roku kalendarzowym podczas pierwszego pobytu na łowisku
 4. Członkostwo w CarpClubie Wygonin jest imienne
 5. Członkowie CarpClubu Wygonin legitymują się Kartą Klubową
 6. Karta Klubowa nie może być udostępniana osobom trzecim
 7. Utratę, zniszczenie lub zgubienie Karty Klubowej należy niezwłocznie zgłosić managerowi łowiska
 8. Wydanie duplikatu Karty Klubowej wiąże się z dodatkową opłatą operacyjną w wysokości 50 zł
 9. CarpClub Wygonin ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny
 10. W przypadku wyraźnego złamania regulaminu przez członka CarpClubu Wygonin restrykcje polegające na utracie członkostwa na okres 2 lat, bez możliwości ich przywrócenia, dotyczą zarówno osoby łamiącej regulamin, jak i członka CarpClubu Wygonin, który udzielił powyższej rekomendacji
 11. Członkowie CarpClubu Wygonin mogą mieć następujące statuty:
  1. srebrny (aby zyskać statut srebrny CarpClubu Wygonin konieczne jest zgłoszenie w formie pisemnej, uzyskanie pozytywnej rekomendacji udzielonej przez dwóch członków CarpClubu oraz pozytywna rekomendacja managera łowiska)
  2. platynowy (aby zyskać statut platynowy należy wykazać się szczególnymi osiągnięciami takimi jak wygrana w zawodach, pobicie rekordu łowiska)


Regulamin Łowiska Wygonin

  I. ZASADY OGÓLNE:
  1. Z Łowiska Wygonin korzystać mogą członkowie CarpClubu Wygonin oraz osoby niezrzeszone w CrapClubie
  2. Prawa i obowiązki obu grup określa niniejszy regulamin
  3. W ramach Łowiska Wygonin wyróżnia się następujące strefy specjalne:
   1. strefa specjalnego łowiska spinningowego
   2. strefa specjalnego łowiska karpiowego
  4. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb
  5. Przy korzystaniu z łodzi należy zachować szczególną ostrożność, by nie przeszkadzać w korzystaniu z łowiska innym osobom
  6. Połów metodą spinningową możliwy jest od świtu do zmierzchu
  7. Na łowisku korzystać można wyłącznie ze sprzętu pływającego łowiska
  8. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz trollingu
  9. Przed rozpoczęciem wędkowania bezwzględnie należy dokonać rejestracji w recepcji oraz uiścić opłatę wg aktualnego cennika
  10. Samochody mogą pozostać na stanowiskach nr 14,15,16,17,18,19,20
  11. Dojazd pojazdem na stanowiska nr 1,8a,9,10,11,12,13 jest możliwy tylko w celu rozładowania bądź załadowania ekwipunku. Na wymienionych powyżej stanowiskach obowiązuje zakaz parkowania samochodów. Pojazdy muszą być odprowadzone na wyznaczony parking natychmiast po zakończonym rozładunku, załadunku
  12. Podjeżdżanie samochodem do stanowiska w czasie sesji jest kategorycznie zabronione
  13. Na Stanowiska nr 2,3,4,5,6,7,8,, możliwa jest tylko przeprawa łodzią
  14. Na każde stanowisko przypada 1 bezpłatne miejsce parkingowe. Za każde kolejne miejsce parkingowe obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 20zł/doba
  15. Toalety dla wędkarzy ulokowane są również na poszczególnych stanowiskach 3, 8, 11, 17
  16. Dopuszczalne jest poruszanie się środkiem pływającym po łowisku tylko w celu zajęcia i opuszczanie stanowiska ? pozostały ruch może odbywać się tylko w ramach swojego stanowiska
  17. Na łowisku należy zachować bezwzględną ciszę i spokój. Osoby naruszające tą zasadę np. głośną muzyką, krzykami, lub nadmiernym stosowaniem jasnych świateł zostaną poproszone o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu opłaty
  18. Po zmroku na stanowisku przebywać może wyłącznie wędkarz, ewentualnie jego najbliższa rodzina. Pozostałe osoby towarzyszące muszą opuścić po zmroku teren Łowiska Wygonin chyba ,że zostały zgłoszone wcześniej, łącznie z podaniem danych osobowych.
  19. W strefie oznaczonej bojami obowiązuje całkowity zakaz połowu karpia
  20. Właściciel Łowiska Wygonin, osoby wskazane przez właściciela i manager łowiska mają prawo do egzekwowania przestrzegania zasad obowiązujących na Łowisku oraz kontroli bagażu, pojazdu osób korzystających z Łowiska Wygonin
  21. Właściciel zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępności części a nawet całości łowiska pod organizowane zawody (również spinningowe)
  22. Każdorazowe złowienie suma wymaga zgłoszenia tego faktu u managera łowiska. Sum nie może zostać wypuszczony do wody
  23. W trosce o nasze karpie i w celu eliminacji białej ryby z łowiska, szczególnie leszcza, prosimy o przetrzymywanie złowionych leszczy w siatkach i zgłaszanie tego do Rybaczówki. Ryby będą odbierane raz dziennie
  24. Za wyjątkiem specjalnego pozwolenie na Łowisku obowiązuje zakaz łapania kuszą
  25. Łowisko Wygonin podlega stałej kontroli wyznaczonych służb - w tym Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej
  II. ZASADY POŁOWU:
  1. Wędkowanie jest oparte o zasadę catch&relaese - obowiązuje zakaz zabierania ryb
  2. Dopuszcza się korzystanie ze środków pływających, oraz modeli RC
  3. Dopuszcza się zielony, brązowy lub camou kolor namiotu
  4. Jedna osoba może korzystać maksymalnie z 4 wędek. Ilość wędek musi być zawsze zgłaszana na recepcji przy rejestracji i płaceniu
  5. Jedynymi obowiązującymi metodami połowu są:
   1. metoda włosowa
   2. metoda spinningowa, na którą wymagane jest odrębne zezwolenie
  6. Obowiązkowe jest posiadanie następującego sprzętu o odpowiedniej jakości i wielkości takich jak podbieraka (średnica min 42'') i worków do ważenia ze sztywnymi ramionami
  7. Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania wędek bez nadzoru
  8. Niedopuszczalne jest stosowanie plecionek jako linek głównych
  9. Obowiązuje maksymalna odległość wywożenia zestawów: 200m od stanowiska
  10. Nakazuje się używanie zestawów z bezpiecznym klipsem lub typu drop off. Umożliwia to uwolnienie ciężarka i klipsa w sytuacjach awaryjnych. Stosować należy małe węzły, by w sytuacji utraty ryby klips mógł wypaść
  11. Obowiązuje całkowity zakaz używania krętlików oraz innych elementów łączeniowych, które uniemożliwiają uwolnienie się z klipsa, lub ciężarka z zestawu
  12. Dopuszcza się stosowanie leadcorów o maksymalnej długości 1,5 m
  13. Obowiązuje zakaz stosowanie haków:
   1. mniejszych niż rozmiar N ° 6
   2. większych niż rozmiar N ° 1
  14. Zakazane jest stosowanie haków typu Longshank nailer (tzw bananów)
  15. Dopuszcza się tylko jeden hak na wędce
  16. Obowiązuje zakaz nęcenia ziarnem nieugotowanym i źle ugotowanym
  17. Orzeszki ziemne są surowo zabronione
  18. Nakazuje się stosowanie maty o grubości dna minimum 5cm lub ?kołysek?
  19. Obowiązkowe jest zwilżenie przed użyciem mat i worków do ważenia
  20. Ryby muszą być traktowane z należytą ostrożnością. Muszą być wypuszczane do wody w jak najlepszych warunkach i w jak najkrótszym czasie
  21. Wędkarze zobowiązani są do używania środków CARPCARE.
  22. Ryby o wadze powyżej 25 kg muszą być fotografowane w wodzie
  23. Ryby o wadze powyżej 20 kg, muszą być zgłoszone do opiekuna
  24. Kategorycznie zabronione jest przetrzymywanie ryb w workach karpiowych
  25. Zakaz fotografowania ryb na stojąco
  III. ZASADY PORZĄDKOWE:
  1. Psy muszą być trzymane na smyczy lub w obrębie stanowiska. Wszelkie zwierzęce odchody muszą być sprzątane na bieżąco
  2. Minimalizować należy wszelkie szkody w roślinności
  3. Wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą, lub umieścić w wyznaczonych do tego miejscach
  4. Niedopuszczalne jest wyrzucanie niedopałków, butelek, puszek oraz jakichkolwiek innych śmieci na trawę, do lasu lub jeziora
  5. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych napojów w szklanych butelkach
  6. Potrzeby fizjologiczne załatwiać należy wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach Złamanie tej zasady skutkować będzie potrąceniem kwoty 100 zł z kaucji uiszczanej przy rejestracji
  IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
  1. Korzystanie z łodzi i pontonów odbywa się zawsze na własną odpowiedzialność i ryzyko
  2. Przy korzystaniu ze sprzętu pływającego obowiązuje bezwarunkowy nakaz stosowania kamizelki ratunkowej
  3. Pływanie łodzią w woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione
  4. Niedopuszczalne jest poruszanie się środkiem pływającym po łowisku będąc pod wpływem alkoholu
  5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Łowiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność
  6. Wędkarz bierze pełną odpowiedzialność za osoby mu towarzyszące. Konieczne jest zgłoszenie wszystkich osób towarzyszących podczas rejestracji w recepcji Rybaczówki
  7. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kradzieże lub uszkodzenia mienia osobistego na terenie łowiska
  V. ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI:
  1. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.rezerwujlowisko.pl/rezerwacje.html
  2. Rezerwacje krótsze niż 4 dniowe będą przyjmowane nie wcześniej jak 30 dni przed przyjazdem
  3. Opuszczenie łowiska przed zakończeniem pobytu, nie skutkuje zwrotem opłaty z tytułu niewykorzystanych dni
  4. W przypadku pobytów dłuższych niż 4 dniowe (długoterminowych), wszystkich długich weekendów, oraz rezerwacji więcej niż 1 stanowiska, należy dokonać wpłaty bezzwrotnej kaucji w wysokości 50% ceny pobytu, w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia dostępności na wskazane konto
  5. Rezerwacje anulowane na mniej niż 30 dni przed terminem przyjazdu skutkują utratą wpłaconej kaucji
  6. Rezerwacje są zbywalne tylko wśród członków klubu
  7. W przypadku rezerwacji pobytu krótszego niż 4 dni (krótkoterminowego) co najmniej 3 dni przed przyjazdem należy dokonać wpłaty całości należności za pobyt na wskazane konto, oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na adres email:
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Jeżeli stwierdzona zostanie kradzież ryby lub uszkodzenie ryby z winy wędkarza właściciel Łowiska Wygonin uzurpuje sobie prawo do odszkodowania w wysokości 500zł/kg oraz do przekazania do wiadomości publicznej tożsamości sprawcy powyższej szkody
  2. Osoby wykupujące zezwolenie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach reklamowych i marketingowych przez właściciela Łowiska Wygonin
  3. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub podejrzeń co do wykorzystywanego przez wędkarza sprzętu właściciel Łowiska Wygonin, manager oraz każdy członek CarpClubu Wygonin ma prawo do dokonania kontroli owego sprzętu
  4. W sytuacjach konfliktowych między wędkarzami osobą rozstrzygającą jest manager Łowiska. Decyzja wydana przez niego jest wiążąca i ostateczna

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu
Oświadczenie o pokryciu szkód
Oświadczenie o poddaniu się kontroli